نمره انحرافات اجتماعی در سایت دانشگاه قرار گرفت. شما می توانید هر نوع نظری دارید در همین جا مطرح کنید. اگر می خواهید نظرتان را فقط من ببینم بعد از نوشتن آن در کنار « نظر به صورت خصوصی...» تیک بزنید.

+ نوشته شده در  ساعت 9:21  توسط فردين عليخواه  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 22:49  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 22:15  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:29  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 10:8  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 18:51  توسط فردين عليخواه  | 


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 11:11  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 8:29  توسط فردين عليخواه  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 7:45  توسط فردين عليخواه  | 

 لطفا بر روي ادامه مطلب كليك كنيد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت 14:55  توسط فردين عليخواه  |